สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

 

ประธานสาขาวิชา ผศ.สิรินาฏ  วงศ์สว่างศิริ 

มีหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2559 (ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่)
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล พ.ศ. 2564 (รับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา)

 มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สอน ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ มีการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาด้วยการเชิญวิทยากรบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจและสัมพันธ์กับหลักสูตร และศึกษาดูงานนอกสถานที่

 อาชีพที่สามารถประกอบได้

  1. บรรณารักษ์ / นักสารสนเทศ / นักจดหมายเหตุ / นักวิชาการสารสนเทศ / เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
  2. ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ / นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ / ผู้ดูแลเว็บไซต์
  3. นักวิจัยสารสนเทศ / ผู้ช่วยนักวิจัย / ผู้ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ
  4. นักวิเคราะห์ข้อมูล / นักจัดการความรู้ / จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ / ผู้สนับสนุนการใช้สารสนเทศในองค์กร
  5. นักสร้างเนื้อหา / ผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ / นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศ / นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล / ผู้จัดการสำนักพิมพ์ออนไลน์
  6. นักปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / นักจัดการฐานข้อมูล / พนักงานบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  8. ผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ การจัดการสื่อดิจิทัล ธุรกิจสารสนเทศ อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready