สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

law
ประธานสาขาวิชา  อาจารย์ทัศนัย  ทั่งทอง

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อย่อ:  น.บ. (นิติศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Laws / Program in Laws 

ชื่อย่อ:  LL.B. 

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก: สกอ. เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 145  หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาอังกฤษ  พาไปศึกษาดูงาน

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-   กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป-  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

-  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา-  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

-  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด-  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 

-  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม-  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

-  กฎหมายลักษณะครอบครัว-  เอกเทศสัญญา 1  

-  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป -  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

  • หน่วยงานภาครัฐ เช่น นิติกร  พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานบังคับคดี  เจ้าพนักงานปกครอง  นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  ตำรวจ  ทหาร ฯลฯ
  • หน่วยงานเอกชน  เช่น  นิติกร  เจ้าหน้าที่กฎหมาย  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  เจ้าหน้าที่นิติกรรม – สัญญา พนักงานบังคับคดี  ผู้ช่วยทนายความ  ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ
  • หากเรียนจบเนติบัณฑิตยสภา  : ผู้พิพากษา  อัยการ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready