สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

dramatic art2thai musicmusic2
ประธานสาขาวิชา อาจารย์กมลาลักษณ์  นวมสำลี  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์

ชื่อย่อ:  ค.บ. (นาฏดุริยางคศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education  (Performing and Musical Arts) 

ชื่อย่อ:  B.Ed. (Performing and Musical Arts)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  ไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน อบรม จัดแสดงงานต่างๆ 

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน:  เปิดสอน 3 แขนง  คือ 

  แขนงนาฏยการแสดงแขนงดนตรีไทยแขนงดนตรีสากล 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

แขนงนาฏยการแสดง

-  โขน-  ฟ้อนรำไทย-  การแสดงท้องถิ่นเมืองเพชร

-  การกำกับการแสดง-  การจัดการนาฏยการแสดงเชิงธุรกิจ-  การแต่งกายและการแต่งหน้า

-  การสร้างละคร-  ประดิษฐ์และบันทึกท่ารำเต้น-  โมเดิร์นด๊านซ์

แขนงดนตรี

-  คอมพิวเตอร์ดนตรี-  เปียโน-  เครื่องลมทองเหลือง

-  เครื่องลมไม้-  กีตาร์-  ปี่พาทย์ไทย

-  เครื่องสายไทย-  ขับร้องไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีใจรักและมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  การแสดง  การแสดงละครและรำเต้น  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

-  บรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจการแสดง  ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง   นักประกอบการ  นักแสดง  ครู  อาจารย์  นักดนตรีอาชีพ  นักร้อง  ฯลฯ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready