สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

public
ประธานสาขาวิชา  อาจารย์เทิดศักดิ์  ทองแย้ม  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อย่อ:  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Public Administration (Program In Public Administration) 

ชื่อย่อ:  B.P.A. (Public Administration) 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  การศึกษาดูงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การอบรมคุณลักษณะเฉพาะ  

   โปรแกรมสำเร็จรูป  นันทนาการกีฬา  การเข้าร่วมกิจกรรมกับ กกต.  

    การสัมมนา  

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   80,000บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

-  การบริหารทรัพยากรมนุษย์-  การบริหารการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์

-  การบริหารและการปกครองท้องถิ่น-  การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-  เทคนิคทางการบริหาร-   นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

-  การบริหารงานคลังและงบประมาณ-  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

  • ปลัดอำเภอ  ปลัด อบต.  ตำรวจ  ทหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจส่วนตัว

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready