สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

social2
ประธานสาขาวิชา อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อย่อ: ค.บ. (สังคมศึกษา)

ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Education (Social Studies)

ชี่อย่อ: B.Ed. (Social Studies)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร: กิจกรรมวิชาการสังคมศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

การจัดการศึกษา: เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 5 ปี (10 ภาคการศึกษา - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 =1 ปี)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 100,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- ศาสนศึกษา- พุทธปรัชญา

- ประวัติศาสตร์ไทย 1- ประวัติศาสตร์ไทย 2

- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น- เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

- วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม- การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

- สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง- สัมมนาบูรณาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

ษนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00- ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากสาขาวิชาสังคมศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

- เรียนกับคณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายสังคมศาสตร์ในกลุ่มวิชาเอก

- มีการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมวิชาการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความหลากหลาย 

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครู (คุรุสภา)

จบแล้วทำงานอะไร?

  • ครูสังคมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน บุคลากรทางการศึกษา สถาบันกวดวิชา นักวิชาการอิสระ ฯลฯ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready