สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

ประธานสาขาวิชา  ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Community Development)

ชื่อย่อ:  B.A. (Community Development)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการอบรม

    คอมพิวเตอร์  โครงการฝึกประสบการณ์ในชุมชน สัมมนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

    งานพัฒนา  ร่วมวิจัยกับหน่วยงานเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการจัดทำ

    แผนชุมชน และประเมินมาตรฐานแผนชุมชน 

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: ภาคปกติ  80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

  ภาคพิเศษ 96,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000)

ตัวอย่างรายวิชา

-  หลักมานุษยวิทยา-  นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน

-  การจัดนิทรรศการชุมชน-  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

-  ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน-  เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-  สังคมวิทยาชนบทและเมือง-  การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา

-  การจัดการความรู้ของชุมชน-  ชุมชนศึกษา

-  การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน-  การจัดการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม

-  การบริหารงานพัฒนาชุมชน-  เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักพัฒนาภูมิปัญญาไทย

-  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-  การสร้างประชาคม

-  ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน-   การจัดการความขัดแย้ง

-  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

-  การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทำงานอะไรได้บ้าง

  • นักพัฒนาชุมชน  พัฒนากร  ผู้ช่วยนักวิจัย  ครู  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  องค์การพัฒนาเอกชน  NGO ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ CSR

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready