สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

thai
ประธานสาขาวิชา อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม 
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อย่อ:  ค.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อ:  B.Ed. (Thai)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  อบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย 
การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  5 ปี (10 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:   100,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
ตัวอย่างรายวิชา
-  วรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรี-  การวิจัยทางภาษาไทย
-  คติชนวิทยา-  กวีนิพนธ์ไทย
-  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย-  ภาษาศาสตร์สำหรับครู
-  วรรณกรรมศึกษา-  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
-  วิธีสอนภาษาไทย-  การเขียนเชิงวิชาการ
-  วรรณกรรมกับสังคม-  ศิลปะการอ่านออกเสียง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยทำงานอะไรได้บ้าง

  • ครู  อาจารย์  ประกอบอาชีพราชการและภาคเอกสาร  หรือประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  นักเขียน  นักวิชาการ  นักบริหารการศึกษา  วิทยากร  และอื่นๆ  เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการสอน  การสื่อสารและการถ่ายทอดที่ดี 

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready