สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

tidm2
ประธานสาขาวิชา  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์ 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ภาษาอังกฤษ:  Tourism and Hotel

ชื่อย่อ:  B.A. (Tourism and Hotel)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  128 หน่วยกิต  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทัศนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน:  ตามกลุ่มวิชาที่สนใจ  ได้แก่  

   ธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก  

   ธุรกิจการโรงแรม   

   และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ  จีน หรือ ญี่ปุ่น 

   ตามความสนใจ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  70,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

-  จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

-  หลักการมัคคุเทศก์-  การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

-  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-  หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

-  หลักการโรงแรม -  การจัดการโรงแรม

-  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

-  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม-  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม

-  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม-  การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์ในวัน เวลาที่ระบุ

บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทำงานอะไรได้บ้าง

  • ด้านโรงแรม เช่น  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พนักงานฝ่ายบุคคล
  • ด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น  
  • ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น 
  • องค์กรของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น

    โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready