สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

bilingual
ประธานสาขาวิชา ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา) 

ชื่อย่อ:  ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry)

ชื่อย่อ:  B.A. (Tourism and Service Industry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร:  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร:  กิจกรรมค่ายจริยธรรม  กิจกรรมฝึกทักษะภาษา (Toeic) กิจกรรมฝึกทักษะ

  เชิงวิชาชีพ

การจัดการศึกษา:  เปิดสอนภาคปกติ

แผนการเรียน:  เรียนตามแผนการเรียนที่สาขาวิชาจัดให้

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:  4 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:  120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

- การจัดการองค์กร- จริยธรรมและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวโดยแหล่งอาเซียน- การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

- ฝึกทักษะการจัดรายการนำเที่ยว- ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

- ฝึกทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม- ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 

- ฝึกทักษะการบริหารส่วนหน้า- ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2

- ฝึกทักษะการนำเที่ยว- การบริการข้ามวัฒนธรรม

- ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ - ภูมิศาสตร์การท่องที่ยงในแหล่งอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสาขาวิชา 

บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทำงานอะไรได้บ้าง

  • พนักงานโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ
  • พนักงานสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ
  • มัคคุเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศ
  • องค์กรบริหารส่วนตำบล (การพัฒนาการท่องเที่ยว)
  • การบริการระหว่างประเทศ

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready