ปั่นเชื่อมความสัมพันธ์อันดามัน Royal Coast 4 จังหวัด

ปั่นเชื่อมความสัมพันธ์อันดามัน Royal Coast 4 จังหวัด

วันที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 09.00น.  นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดระนองมาเป็นประธานการจัดงานการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ …อันดามัน  Royal Coast กิจกรรมปั่นจักยานเชื่อมความสัมพันธ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 4  จังหวัด Royal Coast ในช่วงฤดูกาล Green Season เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน และร่วมทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ประวัติศาสตร์ 4 จังหวัดกลุ่ม Royal Coast ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด กลุ่ม Royal Coast  และเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด กลุ่ม Royal Coast

นายกรวิทย์ ช่วยดู ผู้ช่วยท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดระนอง เผย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการจัดโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์  …อันดามัน  Royal Coast ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดกลุ่ม Royal Coast  หรือ Thailand Riviera มีความพร้อมและมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงามเป็นธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการ และ เพิ่มศักยภาพในด้านการส่งเสริมการขยาย และการตลาดโดยใช้กิจกรรมกีฬา (ปั่นจักยาน) เป็นสื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และสภาพแท้จริงของสินค้าทางการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การกระจายผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดกลุ่ม Royal Coast  หรือ Thailand Riviera มีความพร้อมและมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวอย่างยังยืน มั่นคง ต่อไป

# ที่มา : ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์