easy web creator

ชุมชนบ้านสามเรือน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

แผนที่ท่องเที่ยว

บ้านพุพูศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาบ้านยางน้ำกลัดใต้บ้านพุพลู ศูนย์กษตรผสมผสาน ศูนย์ทอผ้า ศูนย์จักสาน ศูนย์เพาะเห็ด ศูนย์มูลใส้เดือน ศูนย์เกษตรจิตบริสุทธ์
Mobirise
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม (For more information)

Tel : 086-0593084 (ผ้าทอ)
061-5960195, 061-5309915 (ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ)
081-7507007 (จักสาน)
086-9158787 (เกษตรอินทรีย์)

Facebook : มหัศจรรย์บ้านสามเรือน
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

สนับสนุนโดย

ฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 Phone : 089-8045810 ,
032-708615