bootstrap templates

ชุมชนบ้านสามเรือน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ณ ชุมชนบ้านสามเรือน ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เรื่องเล่าของบ้านสามเรือน !

 ก่อนเป็นหมู่บ้านสามเรือนพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าเขา ต่อมาได้มีชาวบ้านจากตำบลห้วยท่าช้าง ขึ้นมาหาของป่าลงไปขาย และได้พากันอพยพเข้ามาเพื่อหาที่ทำกินใหม่ ช่วงแรกมีการมีการอพยพมาอยู่เพียง 3 ครัวเรือนและทางอำเภอได้ให้เปลื่ยนแป็นบ้านสามเรือนในภายหลังจึงเป็นที่มาของเรื่อง “บ้านสามเรือน” ทั้งนี้ได้รับการยกฐานะหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2522 ปัจจุบันมี นายหยุด ร้อยนาค เป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน

Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268