free website builder

ศูนย์กะเหรี่ยงศึกษา

ภาพเล่าเรื่องราว

สิ่งที่น่าเรียนรู้

Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์  76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268