website templates

ชุมชนบ้านสามเรือน

Mobirise

ศูนย์จักสาน
     ลุงเรียน ร้อยนาค ปราชญ์ชาวบ้านงานจักสาน ศูนย์เรียนรู้งานจักสานบ้านสามเรือน ลุงเรียน ร้อยนาค เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2496 ที่บ้านทุ่งเฟือ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้ศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านทุ่งเฟือ ชั้น ป.4 ปัจจุบันอายุ 65 ปี ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านสานเรือน     
     ลุงเรียน เริ่มสนใจการจักรสานจากการที่ลุงได้เจอหมวกที่สานใบมะพร้าว ลุงจึงเริ่มหัดทำเองและกลับมาทำเองจนสำเร็จ จึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ออกมาเป็น สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปัจจุบันลุงเรียนได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ชิ้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นสิ่งของสำคัญที่นำไปใช้ประกอบพิธีของคนลาวโซ่ง เช่น เชี่ยนหมาก(ขันหมาก) ใช้ในพิธีแต่งงาน เป็นต้น 

Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์  76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268