free web maker

ชุมชนบ้านสามเรือน

ความเป็นมาของเห็ด (บ้านสามเรือน) ในอดีตประชาชนบ้านสามเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ การทำเกษตร แต่ได้มีคนในชุมชนบ้านสามเรือน นำความรู้เรื่องการเพาะเห็ดมาประกอบอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว คนในชุมชนจึงได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาจนเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนบ้านสามเรือน เห็ดที่มีการผลิตมากที่สุด คือ เห็ดหูหนู รองลงมาคือเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางฟ้าภูฏาน นอกจากนี้มีการผลิต เห็ดยานางิ และเห็ดเป๋าฮื้อ บ้างเล็กน้อย และเห็ดที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อให้กับบ้านสามเรือน คือเห็ดหูหนู
 นายเรียน ร้อยนาค เป็นผู้สนใจและพัฒนาการเพาะเห็ดมาตั้งแต่แรก มีการลองผิดลองถูกมามากมายจนปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดครบวงจร

เห็ดของบ้านสามเรือนที่มีการผลิตมากที่สุด

Mobirise

1. เห็ดนางรมฮังการี

 นิยมดอกขาวใหญ่ จะเพาะเลี้ยงในช่วงฤดูร้อน

Mobirise

2. เห็ดนางฟ้า  

มีลักษณะดอกเห็ดคล้ายเห็ดเป๋าฮื้อและเห็ดนางรม ดอกเห็ดมีสีขาวจนถึงสีน้ำตาลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่นสี มีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อน ประมาณเดือนเมษายน

Mobirise

3. เห็ดหูหนู  

มีสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลดำหรือปนแดง ลักษณะใสคล้ายแผ่นวุ้นแต่เหนียว ขอบหมวกหยักเป็นคลื่นหรือมีรอยจีบ สภาพอากาศเหมาะกับการเพาะเห็ดในช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น

Mobirise
ตำแหน่งที่ตั้ง

ชุมชนบ้านสามเรือน  ม.4 ต.ท่าตะคร้อ    อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
 รหัสไปรษณีย์  76000

ติดต่อเรา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8      ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 Phone : 032-493268
 Fax : 032-493268