การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความสามารถทางการอ่านการเขียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความสามารถทางการอ่านการเขียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ระหว่างวันที่ 18-19มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top
Scroll to Top