สาขาวิชาศิลปศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education (Art Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะ เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะศิลปะ จัดค่ายศิลปะเพื่อน้อง กิจกรรมศิลปะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอ.ดร.ศิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ

ตัวอย่างรายวิชา

 • ประวัติศาสตร์ศิลป์
 • วาดเส้น
 • องค์ประกอบศิลป์
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • วัสดุเทคนิคศิลปะสร้างสรรค์
 • ภาพพิมพ์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรม
 • ศิลปะไทย
 • ออกแบบ
 • ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • การจัดนิทรรศการ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม
 • หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา
 • ศิลปะมัลติมีเดีย
 • การวิจัยทางศิลปะ
 • วิชาชีพครู และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สายงานในสาขาวิชา

 • ครู – อาจารย์ ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการศึกษา
 • ประกอบอาชีพศิลปะตามความสามารถของตนเอง

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top