สาขาวิชาศิลปศึกษา

ประธานสาขาวิชา   อ.ดร.ศิริเพ็ญ  ภู่มหภิญโญ
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อย่อ: ค.บ. (ศิลปศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Art Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Art Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงานด้านศิลปะและการสอนศิลปะ เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะศิลปะ จัดค่ายศิลปะเพื่อน้อง กิจกรรมศิลปะพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลป์- วาดเส้น- องค์ประกอบศิลป์
ความคิดสร้างสรรค์- วัสดุเทคนิคศิลปะสร้างสรรค์- ภาพพิมพ์
จิตรกรรม – ประติมากรรม – ศิลปะไทย
ออกแบบ – ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย – การออกแบบ- การจัดนิทรรศการ – คอมพิวเตอร์กราฟิก – ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม
– หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา – ศิลปะมัลติมีเดีย – การวิจัยทางศิลปะ – วิชาชีพครู และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพค

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและการสอบสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
ครู – อาจารย์ ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษา ประกอบอาชีพศิลปะตามความสามารถของตนเอง

Scroll to Top
Scroll to Top