สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

ประธานสาขาวิชา  อาจารย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะออกแบบ
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Arts and Design)
ชื่อย่อ : B.A. (Arts and Design) 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : อบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
–  จิตรกรรมพื้นฐาน –  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-5  –  การถ่ายภาพ
–  ประติมากรรมพื้นฐาน –  การออกแบบสิ่งพิมพ์ –  การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ
–  ภาพพิมพ์พื้นฐาน –  การออกแบบโฆษณา –  การนำเสนอผลงาน
–  วาดเส้น –  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) –  การออกแบบสัญลักษณ์
–  หลักการเขียนภาพ –  โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ  –  การอกแบบบรรจุภัณฑ์
–  องค์ประกอบศิลป์  –  การออกแบบผลิตภัณฑ์-  ศิลปะไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบทำงานอะไรได้บ้าง
นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์  ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่างๆ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์  สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม
จุดเด่น
จบแล้วไม่ตกงานหรือมีช่องทางในการทำงานศิลปะหลากหลาย  ทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง

Scroll to Top
Scroll to Top