สาขาวิชาศิลปะออกแบบ

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะออกแบบ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Arts (Arts and Design)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอาจารย์กิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ

ตัวอย่างรายวิชา

 • จิตรกรรมพื้นฐาน
 • การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1-5
 • การถ่ายภาพ
 • ประติมากรรมพื้นฐาน
 • การออกแบบสิ่งพิมพ์
 • การวิจัยทางศิลปะการออกแบบ
 • ภาพพิมพ์พื้นฐาน
 • การออกแบบโฆษณา
 • การนำเสนอผลงาน
 • วาดเส้น
 • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน)
 • การออกแบบสัญลักษณ์
 • หลักการเขียนภาพ
 • โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
 • การอกแบบบรรจุภัณฑ์
 • องค์ประกอบศิลป์
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ศิลปะไทย

สายงานในสาขาวิชา

 • นักออกแบบกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ
 • เอนิเมชั่น งานตัดต่อวีดีทัศน์
 • ผลิตงานออกแบบเพื่อการโฆษณาต่างๆ
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการของสังคม

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top