สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)

ประธานสาขาวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์   ทรัพย์นาวิน
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อย่อ: รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ: Master of Public Administration (Public Administration)
ชื่อย่อ : M.P.A. (Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : หลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 84,000บาท (ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท) ค่าขอสอบวิทยานิพนธ์ 6,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชา

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ  นโยบายสาธารณะ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การคลังและงบประมาณ  กฎหมายปกครอง  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ  การเมือง  การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย

บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)ทำงานอะไรได้บ้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักบริหารการปกครอง นักบริหารงานบุคคลในองค์การภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์การมหาชน งานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมจัดการบริการสาธารณะกับภาครัฐ

Scroll to Top
Scroll to Top