สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษMaster of Arts Program in Strategy for Sustainable Development
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตรหลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร100,000บาท (ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) ค่าขอสอบวิทยานิพนธ์ 6,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี  เผือกบัวขาว
  

ตัวอย่างรายวิชา

 • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • หลักการทรงงาน
 • การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • สัมมนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1
 • สัมมนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
 • สัมมนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
 • การวิเคราะห์กรณียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สายงานในสาขาวิชา

 • นักพัฒนาสังคมนักพัฒนาชุมชน ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน

 •  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เจ้าหน้าที่สังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • นักวิชาการ นักวิจัย

 • ประกอบอาชีพอิสระ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top