ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         “การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยด้วยการศึกษาแบบยืดหยุ่น เน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สังคมและสถาบัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 ปรัชญา
คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการสร้างงานเพื่อท้องถิ่น บนพื้นฐานของโลกพลวัต

 วิสัยทัศน์
ภายในปี 2570 จะเป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยการบูรณาการสหศาสตร์ร่วมกับทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

 พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
 3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มุ่งเน้นการบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 4. น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทำงาน
 2. มีงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชนและคณะ
 4. เป็นศูนย์องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและก้าวสู่คลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันตก
 5. องค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเข้าสู่ Green Office

  ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
         2. การผลิตบัณฑิต
         3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
         4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
         5. พัฒนาท้องถิ่น
         6. การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 ค่านิยม

  H  U  S  S

 • H = (Heart) สร้างพลังใจ
 • U = (Unique) สร้างความโดดเด่น
 • S = (Success) สร้างความสำเร็จ
 • S = (Sustainability) สร้างความยั่งยืน

 อัตลักษณ์ (Identity): หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบัณฑิต

         “ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่จิตสาธารณะ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness): หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นของคณะ

         “คณะแห่งการท่องเที่ยว ภาษา ภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น”

 คำอธิบาย

 1. ซื่อสัตย์ หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง
 2. มีวินัย หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนดไว้
 3. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
 4. จิตอาสา หมายถึง มีจิตสาธารณะ มีจิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 5. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การรวมกำลังดำเนินงานปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และดำเนินงานไปในแนวทางที่ดีขึ้น
 6. โลกพลวัต หมายถึง สังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
Scroll to Top
Scroll to Top