ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ปรัชญา

          คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา มุ่งสู่สากล

 วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 พันธกิจ

 1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาตินานาชาติ
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารต่างประเทศเพื่อความเป็นสากล
 4. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น
 5. พัฒนาการให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

 1. ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว
 2. บัณฑิตมีคุณภาพพร้อมทำงาน
 3. ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และท้องถิ่น
 4. 4. คณะแห่งการพัฒนาท้องถิ่น และรับผิดชอบต่อสังคม
 5. 5. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
 6. 6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
 7. 7. องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

  ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. สร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว
 2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
 3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
 4. การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
 5. การพัฒนาท้องถิ่น
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

 ค่านิยม

  H  U  S  S

 • H = มีความเป็นมนุษย์ (Humanity) หมายถึง มีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรม และมีวัฒนธรรม
 • U = รวมกันเป็นหนึ่ง (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
 • S = รับผิดชอบต่อสังคม (Society) หมายถึง มีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อรับใช้สังคม ด้วยความรู้และคุณธรรม
 • S = เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (Source) หมายถึง สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 อัตลักษณ์ (Identity): หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบัณฑิต

      ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

 คำอธิบาย

 1. ซื่อสัตย์ หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความซื่อตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง
 2. มีวินัย หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนดไว้
 3. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 4. เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้สืบสานองค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและชนรุ่นหลังสืบไป

  เอกลักษณ์ (Uniqueness): หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นของคณะ

         “คณะแห่งการท่องเที่ยว ภาษา ภูมิปัญญา และการพัฒนาท้องถิ่น”

Scroll to Top
Scroll to Top