สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Arts (B.A.) Program in Library and Digital Media Management
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยและผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง

ตัวอย่างรายวิชา

 • การรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 • สารสนเทศกับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 • การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
 • การจัดการสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสื่อดิจิทัล
 • การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บสถาบันบริการสารสนเทศ 
 • เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ
 • การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

สายงานในสาขาวิชา

 • กลุ่มนักจัดการสารสนเทศ
  นักสารสนเทศ / นักสนับสนุนการใช้สารสนเทศภายในองค์กร /เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน / บรรณารักษ์  / บรรณารักษ์ดิจิทัล  / ภัณฑารักษ์ดิจิทัล / นักจดหมายเหตุ /  
  นักวิจัยสารสนเทศในหน่วยงาน / ผู้จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ / ช่างภาพอิสระ / นักวิชาการเอกสารสนเทศ / นักวิชาการศึกษา  /  นักการศึกษาอื่นๆ  ครูบรรณารักษ์ / สารสนเทศ /  ครูคอมพิวเตอร์ / ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ /  อาจารย์สถาบันรัฐบาล / เอกชน
 • กลุ่มนักพัฒนาสื่อและงานสร้างสรรค์
   ผู้พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล  /  ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ /  นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน / นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศ /  นักพัฒนาบทเรียนออนไลน์ / นักพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  /  นักสร้างนวัตกรรมฯ  
 • นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ
  นักออกแบบและพัฒนา/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  / นักออกแบบและพัฒนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ /  นักออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในสถาบันสารสนเทศ / นักเทคโนโลยีสารสนเทศ /  ฟรีแลนซ์กราฟิก

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Youtube

Facebook

Email : lispbru2021@gmail.com

เว็บไซต์ : hs.pbru.ac.th/lis

Scroll to Top
Scroll to Top