สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Arts (Community and Social Development)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและสวัสดิการฯ

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนท้องถิ่น โครงการฝึกประสบการณ์ใน

ชุมชน สัมมนาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

ใหม่กับหน่วยงานเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการจัดทำแผนและการบริหารงานชุมชนและสังคม และประเมิน

มาตรฐานแผนชุมชนและหน่วยงานองค์กรชุมชน

การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ 80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)

ภาคพิเศษ 96,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอาจารย์พนัส ชัยรัมย์

ตัวอย่างรายวิชา

 • ปรัชญาเบื้องต้น
 • ปัญหาสังคม
 • การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ
 • การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม
 • ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ภาวะผู้นำและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม
 •  เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ความรู้ทางการปกครองสำหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม
 • จิตวิทยาและสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์
 • การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน
 • การจัดการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วม
 • การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชนและสังคม
 • การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความร่วมมือชุมชน
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเกษตร
 • การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชนและสังคม
 • ความมั่งคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สายงานในสาขาวิชา

 • นักพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักส่งเสริมวิชาการเกษตร
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อสถาบันการเงิน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • องค์การพัฒนาเอกชน NGO
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เจ้าหน้าที่ CSR บริษัทเอกชน

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top