สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education Program in Dance Education
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน อบรม จัดการแสดงงานต่างๆ
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
 • มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 • มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์  สำราญรัตน

ตัวอย่างรายวิชา

 • นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู
 • นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ระบำมาตรฐาน , โขน , การจัดการแสดงวิพิธทัศนา

สายงานในสาขาวิชา

 • ครู/อาจารย์สอนนาฏศิลป์
 • นักวิชาการด้านนาฏศิลป์
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน – ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top