สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

ประธานสาขาวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศึกษา
ชื่อย่อ: ค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Dance Education
ชื่อย่อ : B.Ed. (Dance Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ไปเผยแพร่งานในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน อบรม จัดการแสดงงานต่างๆ
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

– นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู , นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น

– การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า , ระบำมาตรฐาน , โขน , การจัดการแสดงวิพิธทัศนา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู

– มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

– มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)

– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขานาฏศิลป์ศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง

– ครู/อาจารย์สอนนาฏศิลป์

– นักวิชาการด้านนาฏศิลป์

– เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

– พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน – ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

Scroll to Top
Scroll to Top