ทำเนียบผู้บริหารคณะ

คณบดี

คณบดี : Dean
ติดต่อ : 081-555-8431

ที่ปรึกษาคณบดี

ทัศนัย

ที่ปรึกษาคณบดี
ติดต่อ : 081-556-1692

รองคณบดี

กรรณิการ์

รองคณบดี : ฝ่ายการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น
ติดต่อ : 063-951-7000

อภิรัตน์

รองคณบดี : ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารและพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ติดต่อ : 081-850-4317

ธีรศักดิ์

รองคณบดี : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ : 087-324-2972

ผู้ช่วยคณบดี

จิตสุภวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิลปะวัฒนธรรม การแสดง
ติดต่อ : 086-160-2039

กมลทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และจัดหารายได้
ติดต่อ : 097-924-9459

วรรณีศา2พื้นแดง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแนะแนวการศึกษา
ติดต่อ : 087-070-1437

ประธานสาขาวิชา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขาคณบดี

Scroll to Top
Scroll to Top