สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education Program in English
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรEnglish Camp ค่ายอาสา  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ค่ายจริยธรรม  กิจกรรมศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร100,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษารับรอง
– มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
– สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะวิชาชีพครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไม่จำกัดเกรดเฉลี่ยและผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอาจารย์พิศาล ปานแก้ว

ตัวอย่างรายวิชา

 • หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
 • การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
 • วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
 • ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 • การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
 • หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
 • การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
 • ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครู ภาษาอังกฤษ
 • การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครู ภาษาอังกฤษ
 • การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 • วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
 • การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สายงานในสาขาวิชา

 • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด, นักวิชาการทางด้านการศึกษา, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน, พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : …

Scroll to Top
Scroll to Top