สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ประธานสาขาวิชา  อาจารย์พิศาล ปานแก้ว
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
ชื่อย่อ: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in English
ชื่อย่อ : B.Ed. (English)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : English Camp ค่ายอาสา  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  ค่ายจริยธรรม  กิจกรรมศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 100,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
– หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
– การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
– วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
– ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
– การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
– หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
– การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครู ภาษาอังกฤษ
– การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครู ภาษาอังกฤษ
– การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
– การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
– วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
– การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษารับรอง
– มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
– สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะวิชาชีพครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)ทำงานอะไรได้บ้าง
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด, นักวิชาการทางด้านการศึกษา, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน, พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

Scroll to Top
Scroll to Top