สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานสาขาวิชา   อาจารย์ธนัฏฐา  ขนอม
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อย่อ: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration (Program In Public Administration)
ชื่อย่อ : B.P.A. (Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูป นันทนาการกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมกับ กกต. การสัมมนา
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
– ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์- การบริหารการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์
– การบริหารและการปกครองท้องถิ่น- การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
– เทคนิคทางการบริหาร- นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
– การบริหารงานคลังและงบประมาณ- การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารงานบุคคลในองค์การต่างๆ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐ นักวิจัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมือง งานในหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

Scroll to Top
Scroll to Top