สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Public Administration (Program In Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูป นันทนาการกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมกับ กกต. การสัมมนา
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
ประธานสาขาวิชาอาจารย์ธนัฏฐา  ขนอม

ตัวอย่างรายวิชา

 • ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์
 • การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
 • การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 • เทคนิคทางการบริหาร
 • นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารงานคลังและงบประมาณ
 • การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

สายงานในสาขาวิชา

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักบริหารงานบุคคลในองค์การต่างๆ
 • ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐ
 • นักวิจัย
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และปลัดอำเภอ
 • ผู้บริหารท้องถิ่น
 • นักการเมือง
 • งานในหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top