สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ(2ภาษา)

ประธานสาขาวิชา   อ.ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา)
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Tourism and Service Industry)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism and Service Industry)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร :  กิจกรรมค่ายจริยธรรม  กิจกรรมฝึกทักษะภาษา (Toeic) กิจกรรมฝึกทักษะเชิงวิชาชีพ
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
แผนการเรียน: เรียนตามแผนการเรียนที่สาขาวิชาจัดให้
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
– การจัดการองค์กร- จริยธรรมและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
– ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวโดยแหล่งอาเซียน- การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
– ฝึกทักษะการจัดรายการนำเที่ยว- ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
– ฝึกทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม- ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 
– ฝึกทักษะการบริหารส่วนหน้า- ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2
– ฝึกทักษะการนำเที่ยว- การบริการข้ามวัฒนธรรม
– ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ – ภูมิศาสตร์การท่องที่ยงในแหล่งอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศทำงานอะไรได้บ้าง
พนักงานโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ
พนักงานสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ
มัคคุเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศ
องค์กรบริหารส่วนตำบล (การพัฒนาการท่องเที่ยว)
การบริการระหว่างประเทศ

Scroll to Top
Scroll to Top