สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ(2ภาษา)

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Arts (Tourism and Service Industry)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมค่ายจริยธรรม  กิจกรรมฝึกทักษะภาษา (Toeic) กิจกรรมฝึกทักษะเชิงวิชาชีพ
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอ.ดร.กฤษดา  ตั้งชวาล

ตัวอย่างรายวิชา

 • การจัดการองค์กร
 • จริยธรรมและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวโดยแหล่งอาเซียน
 • การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • ฝึกทักษะการจัดรายการนำเที่ยว
 • ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
 • ฝึกทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 
 • ฝึกทักษะการบริหารส่วนหน้า
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2
 • ฝึกทักษะการนำเที่ยว
 • การบริการข้ามวัฒนธรรม
 • ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ
 • ภูมิศาสตร์การท่องที่ยงในแหล่งอาเซียน

สายงานในสาขาวิชา

 • พนักงานโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ
 • พนักงานสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ
 • มัคคุเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศ
 • องค์กรบริหารส่วนตำบล (การพัฒนาการท่องเที่ยว)
 • การบริการระหว่างประเทศ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top