สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประธานสาขาวิชา   อ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อย่อ: ค.บ. (สังคมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Education (Social Studies)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Social Studies)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ
กิจกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา ฯลฯ
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
– การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา  – วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
– ประวัติศาสตร์ไทย  – ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  – เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
– หลักสังคมวิทยา  – การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
– การเมืองการปกครองไทย  – เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา  – ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร
– เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างสาระวิชาทั้ง 5 สาระ คือ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, สาระเศรษฐศาสตร์, สาระประวัติศาสตร์, สาระภูมิศาสตร์ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นนักศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของหลักสูตร โดยมีการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความหลากหลาย
– ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพครู (คุรุสภา)
– บัณฑิตที่จบไปสามารถสอบบรรจุในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำงานในวิชาชีพเกือบทั้งหมด

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
– ครูระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
– นักวิจัยทางด้านการศึกษา
– นักวิชาการทางด้านการศึกษา
– นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

Scroll to Top
Scroll to Top