สาขาวิชาสังคมศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of  Education (Social Studies)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ
กิจกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชา ฯลฯ
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอ.ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์

ตัวอย่างรายวิชา

 • การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
 • วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • หลักสังคมวิทยา
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
 • การเมืองการปกครองไทย
 • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา

สายงานในสาขาวิชา

 • ครูระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน
 • นักวิจัยทางด้านการศึกษา
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top