สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษMaster of Public Administration (Public Administration)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตรหลักสูตร 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร84,000บาท (ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท) ค่าขอสอบวิทยานิพนธ์ 6,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์   ทรัพย์นาวิน
  

ตัวอย่างรายวิชา

 • ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
 • นโยบายสาธารณะ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การคลังและงบประมาณ
 • กฎหมายปกครอง
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • สัมมนาปัญหาการบริหารรัฐกิจ
 • การเมือง  การปกครอง และการบริหารงานท้องถิ่น

สายงานในสาขาวิชา

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักบริหารการปกครอง
 • นักบริหารงานบุคคลในองค์การภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์การมหาชน
 • งานในหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมจัดการบริการสาธารณะกับภาครัฐ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top