รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทักษะการนำเสนอของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรรณพษา เพิ่มพูล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สืบค้นงานวิจัย

กรุณาเข้าระบบก่อนสืบค้น

1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ พ.ศ.2564

งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
bansamrean

แบบสอบถาม

1.ประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร  (องค์ประกอบที่ 4)
2.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Asean

Self Directed Learning English

ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดทำ สื่อการเรียนรู้ online เพื่อการสอบครูผู้ช่วย
การสอบ กพ. เริ่มเข้าทดลองเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความรู้การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

 

 

       คณบดี

ลิงค์หน่วยงานภายใน

pbru
management1
scaat1
agriculture1
industrial1
science1
education1
nurse1

ศูนย์สอบภาษาจีน

ลิงค์หน่วยงานภายนอกคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Copyright © 2014 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
All Rights Reserved.

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj
ipv6 ready