สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประธานสาขาวิชา   อ.ดร.มลทิชา  โอซาวะ
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Tourism  Industry
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism  Industry)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทัศนนักศึกษา  โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
แผนการเรียน : ตามกลุ่มวิชาที่สนใจ  ได้แก่  ธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก  ธุรกิจการโรงแรม   และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษอังกฤษ  จีน หรือ ญี่ปุ่น ตามความสนใจ
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 70,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
–  จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
–  หลักการมัคคุเทศก์-  การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
–  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-  หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
–  หลักการโรงแรม –  การจัดการโรงแรม
–  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
–  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม-  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
–  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม-  การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์ในวัน เวลาที่ระบุ

บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำงานอะไรได้บ้าง

  • ด้านโรงแรม เช่น  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พนักงานฝ่ายบุคคล
  • ด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น  
  • ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น 
  • องค์กรของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น
Scroll to Top
Scroll to Top