สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Tourism  Industry
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทัศนนักศึกษา  โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร70,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอ.ดร.มลทิชา  โอซาวะ

ตัวอย่างรายวิชา

 • จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • หลักการมัคคุเทศก์
 • การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • หลักการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • หลักการโรงแรม
 • การจัดการโรงแรม
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
 • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/โรงแรม
 • การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สายงานในสาขาวิชา

 • ด้านโรงแรม เช่น  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พนักงานฝ่ายบุคคล
 • ด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  วิทยากรนำเที่ยว เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว  NGO เป็นต้น
 • ด้านอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เช่น พนักงานสายการบิน  พนักงานต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์  สปา MICE Event Organizer เป็นต้น
 • องค์กรของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ  เป็นต้น

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top