สาขาวิชานิติศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Laws
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าไม่กำหนดและผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอาจารย์วันรัต  รื่นบุญ

 

ตัวอย่างรายวิชา

 • กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 
 • กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
 • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
 • กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 • กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • เอกเทศสัญญา 1
 • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

สายงานในสาขาวิชา

 • นิติกร
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานปกครอง
 • นักวิชาการยุติธรรม
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • ตำรวจ
 • ทหาร
 • และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top