สาขาวิชานิติศาสตร์

ประธานสาขาวิชา   อาจารย์วันรัต  รื่นบุญ
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อย่อ: น.บ. (นิติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Laws
ชื่อย่อ : LL.B.
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก: สกอ. เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปและภาษาอังกฤษ พาไปศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

– กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป – กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

– กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา – กฎหมายรัฐธรรมนูญ

– กฎหมายอาญา : ภาคความผิด – กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม – กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

– กฎหมายลักษณะครอบครัว – เอกเทศสัญญา 1

– กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป – กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

หน่วยงานภาครัฐ เช่น นิติกร พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานปกครอง นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ตำรวจ ทหาร ฯลฯ

หน่วยงานเอกชน เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่นิติกรรม – สัญญา พนักงานบังคับคดี ผู้ช่วยทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ ฯลฯ
หากเรียนจบเนติบัณฑิตยสภา : ผู้พิพากษา อัยการ
หากสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความผ่าน : เป็นทนายความ

Scroll to Top
Scroll to Top