สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Arts (Business English)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมศึกษาดูงาน  ค่ายอาสา  ค่ายจริยธรรม
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร70,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาผศ.ปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน

ตัวอย่างรายวิชา

 • การแปล 1
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
 • การฟังและพูด 1
 • การฟังและพูด 2
 • ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
 • ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม

สายงานในสาขาวิชา

 • งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนและธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปลเอกสาร เจ้าหน้าที่ประจำสายการบิน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : …

Scroll to Top
Scroll to Top