สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประธานสาขาวิชา   ผศ.ปิ่นปินัทธ์  ลีลาอัมพรสิน
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อย่อ: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ : B.A. (Business English)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร :  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมศึกษาดูงาน  ค่ายอาสา  ค่ายจริยธรรม 
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
การจัดการศึกษา :
มีแผนการเรียน 2 แผน ให้เลือกตามความสนใจ
แผน ก เอกอังกฤษเดี่ยว
แผน ข เอกอังกฤษ  โทญี่ปุ่นหรือจีน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 3 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 70,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา
การแปล 1 – ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
การฟังและพูด 1 – ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
การฟังและพูด 2- ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ – ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน- ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ- ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจทำงานอะไรได้บ้าง
– งานทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนและธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปลเอกสาร เจ้าหน้าที่ประจำสายการบิน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

Scroll to Top
Scroll to Top