สาขาวิชาภาษาจีน

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education Program in Chinese
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการไปแลกเปลี่ยนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 1 ปี
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร130,000 บาท
* รวมค่าบำรุงการศึกษา ( ค่าเทอม)และค่าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 1 ปีแล้ว
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาดร.กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง

ตัวอย่างรายวิชา

 • ระบบเสียงภาษาจีน (Chinese Sound System) การฟัง
 • การพูดภาษาจีน(Chinese Listening and Speaking )
 • การอ่านภาษาจีน (Chinese Reading)
 • การเขียนภาษาจีน Chinese Writing)
 • ภาษาจีนระดับสูง(dvanced Chinese)
 • ไวยากรณ์จีน (Chinese Grammar)
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน ( Technology and Innovation for Teaching Chinese)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูภาษาจีน ( English for Chinese Teacher)
 • ศิลปะและวัฒนธรรมจีน( Chinese Arts and Culture)
 • ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย(Chinese in Contemporary Media)
 • การแปลภาษาจีน (Chinese Translation)
 • ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK Preparation and Training )

สายงานในสาขาวิชา

 • ครูสอนวิชาภาษาจีนในทุกสังกัด
 • นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 • นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษาจีน
 • ล่าม นักแปลหนังสือหรือนิตยสารภาคภาษาจีน
 • อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร เช่น มัคคุเทศก์ งานโรงแรม ธุรกิจเอกชน ฯลฯ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top