สาขาวิชาภาษาจีน

ประธานสาขาวิชา  ดร.กรกมล  ธนะโรจน์รุ่งเรือง
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
ชื่อย่อ: ค.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chinese
ชื่อย่อ : B.Ed. (Chinese)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : โครงการไปแลกเปลี่ยนภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 1 ปี
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 130,000 บาท
* รวมค่าบำรุงการศึกษา ( ค่าเทอม)และค่าหอพัก ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 1 ปีแล้ว

ตัวอย่างรายวิชา

ระบบเสียงภาษาจีน (Chinese Sound System) การฟังและการพูดภาษาจีน(Chinese Listening and Speaking )

การอ่านภาษาจีน (Chinese Reading) การเขียนภาษาจีน๖Chinese Writing)

ภาษาจีนระดับสูง(dvanced Chinese) ไวยากรณ์จีน (Chinese Grammar)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน ( Technology and Innovation for Teaching Chinese)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูภาษาจีน ( English for Chinese Teacher)

ศิลปะและวัฒนธรรมจีน( Chinese Arts and Culture) ภาษาจีนจากสื่อร่วมสมัย(Chinese in Contemporary Media)

การแปลภาษาจีน (Chinese Translation) ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK Preparation and Training )

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนทำงานอะไรได้บ้าง

ครูสอนวิชาภาษาจีนในทุกสังกัด

นักวิชาการทางด้านการศึกษา นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านภาษาจีน

ล่าม นักแปลหนังสือหรือนิตยสารภาคภาษาจีน อาชีพอื่นๆที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร เช่น มัคคุเทศก์ งานโรงแรม ธุรกิจเอกชน ฯลฯ

Scroll to Top
Scroll to Top