สาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาวิชาภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education (B.Ed.) Thai
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอนภาษาไทย
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอ.ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

ตัวอย่างรายวิชา

 • ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนภาษาไทย
 • การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย         
 • ศิลปะการอ่านออกเสียง
 • การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
 • โครงงานและสัมมนา
 • วิจัยสำหรับครูภาษาไทย
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 • การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  

สายงานในสาขาวิชา

 • ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย 
 • นักวิชาการด้านภาษาไทย 
 • บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 
 • นักวิชาการด้านวรรณคดีและวรรณกรรม
  และสายงานอาชีพทางการศึกษาด้านภาษาไทยอีกมากมาย

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : .pbru.ac.th

Scroll to Top
Scroll to Top