สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษBachelor of Education (Music Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา จัดแสดงงานต่าง ๆ
การจัดการศึกษาเปิดสอนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีใจรักและมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา
ประธานสาขาวิชาอาจารย์สมบัติ  ไวยรัช

ตัวอย่างรายวิชา

  • การผลิตสื่อทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
  • การนำเสนอผลงานทางดนตรี
  • อาศรมดนตรีศึกษา
  • ดนตรีโลก
  • ทักษะเครื่องลมทองเหลือง, เครื่องลมไม้, กีตาร์, เครื่องสายสากล, ปี่พาทย์ไทย, เครื่องสายไทย, เครื่องเป่าไทย

สายงานในสาขาวิชา

  • บรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง
  • ศิลปิน
  • ครู อาจารย์ ฯลฯ

ช่องทางติดต่อสาขาวิชา

Facebook

Email : ….

Scroll to Top
Scroll to Top