สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ประธานสาขาวิชา  อาจารย์สมบัติ ไวยรัช
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อย่อ: ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Music Education)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา จัดแสดงงานต่าง ๆ
การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 80,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 10,000  บาท)

ตัวอย่างรายวิชา

– การผลิตสื่อทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์

– การนำเสนอผลงานทางดนตรี

– อาศรมดนตรีศึกษา

– ดนตรีโลก

– ทักษะเครื่องลมทองเหลือง, เครื่องลมไม้, กีตาร์, เครื่องสายสากล, ปี่พาทย์ไทย, เครื่องสายไทย, เครื่องเป่าไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

มีใจรักและมีความถนัดในทางด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาทำงานอะไรได้บ้าง
– บรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการแสดง ศิลปิน ครู อาจารย์ ฯลฯ

Scroll to Top
Scroll to Top