เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนักศึกษารายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคนอกเวลาปกติ จัดโครงการสัมมนา ” เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องรพีพรรณ อาคาร 33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2566
Scroll to Top
Scroll to Top