ตัวแทนประเทศไทย

        เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ APEC Institute of Innovation & Education Development, National Taipei University of Technology (Taipei Tech), Taiwan ในฐานะตัวแทนประเทศไทย
นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (2ภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกันกับผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวเพื่อการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวในกระบวนการสุดท้ายและได้รับการสนับสนุนในเรื่องของค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก และยานพาหนะรับ-ส่ง ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยหน่วยงาน APEC Institute of Innovation & Education Development, National Taipei University of Technology, Taiwan #husspbru #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Scroll to Top
Scroll to Top