ดูงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรท่องเที่ยวให้การต้อนรับ

Scroll to Top
Scroll to Top