ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร

ของแสดงความยินดีรุ่งอรุณ
                       ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร🏅🏆📣👏นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จากบทความ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้วิธีสอนแบบเอ็ก์พลิท Explicit Teaching Method สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ”
ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ด้วย 
Scroll to Top
Scroll to Top