กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน

                   

        วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.30 น. สาขาวิชาภาษาจีนได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสุขภาวะเพิ่มขึ้นด้วยการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุริยะวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมจีนต่าง ๆ อาทิ ศิลปะการชงชาจีน การห่อเกี๊ยวจีน และการเขียนพู่กันจีนเป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกชั้นปี เพื่อเข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเขียนพู่กันจีน ชงชาจีน การห่อเกี๊ยวจีน อีกทั้งยังได้รับความรู้ทักษะฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากพี่ๆชั้นปีที่ 4 ที่มาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องอีกด้วย ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสุขภาวะด้วยการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน

Scroll to Top
Scroll to Top